What year is it in Heisei? Japan age finder & holiday calendar

Tongzhi 13 is year 1874

People born in this year are 148 years old.

  • Public Holidays:

Quick Year & Age Chart

Year Local Year Age Sexagenary Cycle Chinese Zodiac
1869 Tongzhi 8 153 si Snake
1870 Tongzhi 9 152 wu Horse
1871 Tongzhi 10 151 wei Goat
1872 Tongzhi 11 150 shen Monkey
1873 Tongzhi 12 149 you Rooster
1874 Tongzhi 13 148 shu Dog
1875 Guangxu 1 147 hai Pig
1876 Guangxu 2 146 tse Rat
1877 Guangxu 3 145 chou Ox
1878 Guangxu 4 144 yin Tiger