What year is it in Heisei? Japan age finder & holiday calendar

Tongzhi 10 is year 1871

People born in this year are 151 years old.

  • Public Holidays:

Quick Year & Age Chart

Year Local Year Age Sexagenary Cycle Chinese Zodiac
1866 Tongzhi 5 156 yin Tiger
1867 Tongzhi 6 155 mao Rabbit
1868 Tongzhi 7 154 zhen Dragon
1869 Tongzhi 8 153 si Snake
1870 Tongzhi 9 152 wu Horse
1871 Tongzhi 10 151 wei Goat
1872 Tongzhi 11 150 shen Monkey
1873 Tongzhi 12 149 you Rooster
1874 Tongzhi 13 148 shu Dog
1875 Guangxu 1 147 hai Pig