What year is it in Heisei? Japan age finder & holiday calendar

Guangxu 33 is year 1907

People born in this year are 116 years old.

  • Public Holidays:

Quick Year & Age Chart

Year Local Year Age Sexagenary Cycle Chinese Zodiac
1902 Guangxu 28 121 yin Tiger
1903 Guangxu 29 120 mao Rabbit
1904 Guangxu 30 119 zhen Dragon
1905 Guangxu 31 118 si Snake
1906 Guangxu 32 117 wu Horse
1907 Guangxu 33 116 wei Goat
1908 Guangxu 34 115 shen Monkey
1909 Xuantong 1 114 you Rooster
1910 Xuantong 2 113 shu Dog
1911 Xuantong 3 112 hai Pig