What year is it in Heisei? Japan age finder & holiday calendar

Guangxu 21 is year 1895

People born in this year are 127 years old.

  • Public Holidays:

Quick Year & Age Chart

Year Local Year Age Sexagenary Cycle Chinese Zodiac
1890 Guangxu 16 132 yin Tiger
1891 Guangxu 17 131 mao Rabbit
1892 Guangxu 18 130 zhen Dragon
1893 Guangxu 19 129 si Snake
1894 Guangxu 20 128 wu Horse
1895 Guangxu 21 127 wei Goat
1896 Guangxu 22 126 shen Monkey
1897 Guangxu 23 125 you Rooster
1898 Guangxu 24 124 shu Dog
1899 Guangxu 25 123 hai Pig